За нас

Профил

От създаването си и понастоящем дейността на адвокатско дружество Калайджиев и Георгиев е изцяло ориентирана към правно обслужване на корпоративни клиенти, като обхваща всички области на правото, засягащи всеки един аспект от търговската дейност, и осигурява пълния набор от необходимите за дейността на компаниите правни услуги.

Традиционно силни за нас и заемащи съществена част от дейността ни са:

– сферата „Банки, финансов и капиталов пазар“, в която имаме богат опит и познаваме в детайли, както правните регулации, така и правната проблематика, касаеща всички аспекти от дейността на банките, други кредитни институции, лизингови, застрахователни дружества и др. дружества, опериращи на финансовия пазар, както и тази на публични дружества и други емитенти на ценни книжа. Дългогодишни постоянни наши клиенти са УниКредит Булбанк АД, ДСК АД, Райфайзенбанк България ЕАД, ИНГ Банк-клон София, както и лизингови дружества, пенсионни фондове и други дружества от тези финансови групи, като те не изчерпват списъка на клиентите ни от този сектор;

– преобразуването на търговски дружества и други юридически лица, прехвърлянето на предприятия, акции, дялово участие и активи. Дружеството е оказало съдействие на своите клиенти с различен икономически профил – банки, факторингови дружества, вериги от бензиностанции, хотели, транспортни и логистични компании, компании в областта на преработващата индустрия и селското стопанство;

– правната защита и процесуално представителство по дела, за която най-сложна сфера в адвокатската дейност дружеството разполага с изявени професионалисти с голям процесуален опит и множество успешни дела. Признание за експертизата ни в тази област е фактът, че както дружества от финансовия сектор, така и редица други корпоративни клиенти ни поверяват защитата си не само по стандартни казуси, но и по дела с голяма фактическа и/или правна сложност и/или с голям материален интерес, както и по такива с репутационно значение за клиента. На нашата процесуална експертиза се доверяват не само клиенти от частния сектор, но и държавни институции, като банковият регулатор – БНБ, когото дружеството представлява в над сто дела в административните и граждански съдилища в страната.

Палитрата ни от клиенти през годините и понастоящем не се изчерпва с дружества, опериращи на финансовия и капиталов пазар, а е изключително разнообразна като сектори и видове дейности, което ни дава възможността да опознаем различни бизнеси и да работим с изключително разнообразна правна проблематика. Сред нашите дългогодишни клиенти само примерно могат да бъдат изброени производители на ел. енергия от възобновяеми източници; компании, опериращи на пазара на петролни продукти и на газ пропан бутан; търговци на едро на пазара на зърнени култури, сред които и един от най-големите в страната, който е и производител на олио; рекламни агенции; дружества, менажиращи търговски центрове и МОЛ-ове; едно от най-старите издателства в страната; медицински центрове и редица др. компании от различни сектори.

Работни езици в дружеството са: български, английски, немски

Нашият опит

Не могат да бъдат изброени всички успешни проекти и дейности на дружеството през тези над 25 години, но за някои от тях можете да прочетете тук.