ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Адвокатско дружество „Калайджиев и Георгиев” има отговорно отношение към личните данни, които обработва.

Обработваме данни на нашите клиенти и данни на трети лица във връзка с правното обслужване, което осигуряваме на нашите клиенти. Част от данните са предоставени от клиентите ни, а друга част получаваме от трети лица в процеса на работата по поставените от клиентите ни задачи.

Обработваме всички видове лични данни, включително чувствителни данни, ако обработването е необходимо за защитата на правата, свободите или законните интереси на нашите клиенти.

Обработваме данните на едно от следните основания:

 • Легитимен интерес във връзка с правното обслужване на клиенти;
 • За изпълнение на договор с наш клиент или за предприемане на стъпки по искане на клиент преди сключването на договор;
 • За изпълнение на законово задължение, което се прилага спрямо нас.


По изключение можем да обработваме данни и на друго предвидено в закона основание.

Като наш клиент можете да изисквате от нас:

 • Информация за обработването на личните данни;
 • Достъп до личните данни;
 • Коригиране на личните данни;
 • Изтриване на личните данни
 • Преустановяване на обработването на личните данни поради оттегляне на съгласието за обработване, когато, по изключение, съгласието е основанието за обработване на данните;
 • Ограничаване на обработването на личните данни;
 • Разглеждане на възражение срещу обработването на личните данни;
 • Предоставяне на личните данни на трето лице;

Искания на трети лица по отношение на техни лични данни можем да изпълним, в случай че с това не бихме нарушили професионалните си задължения на адвокати.

Съхраняваме данните докато са необходими за защита на правата, свободите или законните интереси на клиентите ни, но в не по-кратки от предвидените в Закона за адвокатурата срокове.

Можем да разкриваме лични данни пред органите на съдебната власт и пред други лица в рамките на правното обслужване, което осигуряваме на нашите клиенти.

По въпроси, свързани с обработването и защитата на личните данни от Адвокатско дружество „Калайджиев и Георгиев” можете да се свържете с нас:

 • на адрес: гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 84, ет. 10, офиси 54-55;
 • телефон: /359 2/ 980 40 21;
 • e-mail: office@kgm-law.com