СТРУКТУРИРАНЕ НА БИЗНЕСА.
ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ

Изберете услуга:

Правно обслужване на дейността на търговски дружества. Търговски сделки

Приложимо право при отношения с международен елемент

Преобразувания и придобивания

Консултиране по общностно право на Европейския съюз

Дружествено право

Неправителствени организации

Вещно право, строителство и инвестиции в недвижими имоти

Медийно право и рекламна дейност

Предоставяне на софтуерни услуги. Авторско право и сродни права

Права на индустриална собственост

Енергийно право. Възобновяеми източници на енергия

Трудово право и трудова миграция. Социално осигуряване