ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ПРОЕКТИ

БанкИ И ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ

БАНКИ И ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ

Традиционно приоритетна за нас сфера със значителен дял в дейността ни е консултирането, както на отделни проекти, така и на постоянна основа на български и чуждестранни банки и на други компании от финансовия сектор – финансови институции, застрахователни дружества, лизингови дружества, пенсионни фондове, инвестиционни посредници, бивши приватизационни фондове (сега финансови холдинги и холдинги със смесена дейност).

Управляващият съдружник проф. д-р Ангел Калайджиев е добре познат като автор на многобройни публикации в областта на банковото право, ценните книжа и публичните дружества и като експерт, участвал в разработването на националната правна рамка и синхронизирането й с актовете на Европейския съюз на нормативната уредба в тази област. В тези области адвокатското дружество разполага с високо квалифицирани адвокати със сериозен опит, който продължаваме да развиваме.

Оздравяване на банки

Консултанти от екипа ни осъществиха цялостната юридическа подготовка и участвуваха във всички етапи от процеса по извършването на чуждестранна инвестиция в „Банка Моллов” АД, поставена под особен надзор от БНБ, и в процеса на последващото оздравяване и възстановяване на нормалната дейност на „Банка Моллов” АД, (впоследствие преименувана на „Евробанк” АД, а сега „Юробанк България” АД).

Лицензиране на банки

През 2018 г. подготвихме документацията за регистрация в България на клон на Варенголд Банк А.Г. – Германия и впоследствие консултираме правната рамка на работата на банковия клон.

Нашите консултанти извършиха цялостната правна подготовка по учредяването и лицензирането от БНБ на „Българоамериканска кредитна банка” АД.

По искане на клиента ни „Банка Леуми Румъния” S.A. подготвихме пълната документация, необходима във връзка с процедурата пред БНБ за извършване на дейност в България чрез регистриран клон, и изработихме проекти на основните видове договори и вътрешни правила, които ще бъдат прилагани от банката в деловата й дейност в България.

Текущо правно обслужване на банки

Постоянен клиент на дружеството е Българската народна банка, на която предоставяме както консултантски услуги, така и услуги, свързани с процесуално представителство.

„ИНГ Банк Н.В.” – клон София е постоянен наш клиент от банковия сектор, с когото имаме дългогодишна успешна съвместна работа.

Работата ни с “ИНГ Банк Н.В.” – клон София започна от процеса на изготвяне на цялостната документацията и представителството на банката във връзка с регистрацията й като инвестиционен посредник в Комисията за финансов надзор.

Съвместно с отдела за ценни книжа при банката сме изработвали проспекти за приемане за търговия на Българска фондова борса-София АД на емисии облигации, издавани от клиенти на банката и поемани от нея. Осъществявали сме представителството на емитентите пред Комисията за финансов надзор във връзка с одобряване на проспектите.

Извършихме пълен преглед на дейността на банката като инвестиционен посредник във връзка с въвеждането в българското законодателство на разпоредбите на директивите MiFID I и МiFID II и консултирахме привеждането в съответствие на използваните от банката типизирани документи с новите нормативни текстове.

Освен в дейността й като инвестиционен посредник, постоянно консултираме ИНГ Банк АД – клон София по проблеми и казуси, свързани с кредитирането и с други аспекти на дейността й. Осъществяваме представителство на банката по искови, обезпечителни и изпълнителни производства.

Нашето дружество консултира на постоянна основа и „УниКредит Булбанк” АД. Осъществяваме процесуално представителство на банката както по дела, свързани с кредитната й дейност и реализиране на обезпечения по кредити, така и по вещноправни въпроси, правоотношения с потребители, казуси по повод предоставяне на платежни услуги.

Предоставяли сме консултации по конкретни проблеми и осъществяваме проекти, правна защита и представителство пред съд по дела на „Райфайзенбанк България” ЕАД, „Обединена българска банка” АД, „Търговска Банка Д” АД, „Българска банка за развитие“ ЕАД, и други банки в страната.

Предоставяме консултации и съдействие при отпускане на кредити на клиенти на Варенголд Банк А.Г. – Клон София.

Платежни услуги

Българският оператор на банкови карти БОРИКА – Банкова организация за разплащания с използване на карти - е наш клиент от процеса на учредяването му. Управляващият съдружник проф. д.ю.н. Ангел Калайджиев е участвал и в създаването на нормативната уредба, регулираща платежните услуги в България.

Клиент на дружеството са и доставчици на платежни услуги – например издателят на „бяла карта“.

Лизингови и факторингови дружества

Дружеството предоставя правни услуги на лизингови и факторингови компании, свързани с тяхната дейност и с процесуално представителство. Работим с „УниКредит лизинг“ АД по конкретни правни казуси с лизингополучатели.

Пенсионно осигуряване

Адвокатското дружество консултира „Ай Ен Джи Пенсионноосигурително дружество” АД по проблеми, свързани с прилагането на Закона за защита на конкуренцията, във връзка с насочени срещу клиента действия на нелоялна конкуренция при привличане на осигурени лица.

Застраховане

Съдружници от дружеството осъществиха цялостната юридическа подготовка по учредяването и лицензирането на „Застрахователно дружество Евро инс” АД, като се ангажираха с цялата необходима документация за стартиране на дейността му. Периодично консултираме дружеството по специфични за дейността му въпроси.

Клиенти на дружеството са и „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД и „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД.

Международно финансиране

През 2021 г. подпомагахме юридическата работа относно придобиване от страна на Европейската банка за възстановяване и развитие на пакет акции в „Евроинс иншурънс груп“ АД.

През 2021 г. бяхме консултанти на Международната банка за икономическо сътрудничество в целия процес по емитиране и пласиране на първи облигационен заем на тази институция в България на стойност 68 милиона лева. След приключването на подписката колега от нашето дружество бе определен за представител на облигационерите в отношенията им с емитента.

Дружеството бе ангажирано в консултиране на лизинговата компания “Eвролийз ауто” АД в процес по одобрение на кредитиране на нейната дейност и секюритизация на лизингов портфейл по схема на Дойче банк А.Г. – клон Лондон, прилагана за първи път по отношение на лизингова компания в Източна Европа.

Осигурихме консултиране на „Еврохолд България” АД при осъществяване на сделка, при която инвестиционният фонд Глобал Финанс, чрез своя фонд за югоизточна Европа, инвестира 26 милиона евро в капитала на „Евроинс иншурънс груп” АД срещу придобиване на миноритарен дял.

Консултирахме “Еврохолд България” АД при сключване на договори за мезанин финансиране от международни небанкови институции, включително по съпътстващия го пакет обезпeчителни и допълнителни споразумения.

Дружеството е консултирало група гръцки банки по въпросите за обезпечаване на синдикиран облигационен заем на стойност 20 милиона евро.

От 2014 г. и до днес сме ангажирани с учредяване, изменения, подновявания и заличаване на обезпечения в полза на клиента Ди Ейч Банк Н.В. по кредитни сделки, осъществени с негови български клиенти.

ЦЕННИ КНИЖА И КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ

Нашето адвокатско дружество притежава отлична професионална квалификация и дългогодишен опит в юридическото обслужване на проекти и транзакции, свързани с различни финансови инструменти. Процедурите за публично предлагане на ценни книжа, специфичните казуси пред емитентите и публичните компании, дейността на инвестиционните посредници и консултирането на сделки с разнообразни финансови инструменти са сред приоритетите в дейността ни.

 

Адвокати от дружеството са участвали при изготвяне на проекти за директиви на Европейския съюз по отношение на системите за клиринг и сетълмент на ценни книжа и отношенията между титулярите на сметки за финансови инструменти и лицата, предоставящи депозитарни услуги.

Дружеството е консултирало лицензирането и последващата търговска дейност на някои от първите инвестиционни посредници в България. През 1996 г. ние изработихме и внесохме в тогавашната българска регулаторна институция документите за лицензирането на „ИНГ Банк Н.В.” – клон София като инвестиционен посредник. Продължаваме периодично да консултираме „ИНГ Банк Н.В.” – клон София във връзка с дейността й като инвестиционен посредник. Предоставяме юридически съвети и сме обслужвали проекти и на други инвестиционни посредници като „Евро-финанс” АД и „СИИ Секюритиз” АД.

 

Проспекти за публично предлагане на акции

Нашият екип успешно осъществи всички етапи на учредяване и участие в масовата приватизация на няколко публични компании, между които „Индустриален капитал холдинг” АД, „Еврохолд” АД, „Булгарлизинг” АД. Юридическата работа включваше изготвяне на проспекти за първично набиране на капитала на компаниите и последващо увеличение на капитала чрез публично предлагане на акции, както и на всички документи, изисквани от Комисията за финансов надзор, периодични промени в проспектите, регистрации на емисии ценни книжа в “Централен депозитар“ АД, въвеждане на ценни книжа за търговия на фондова борса, организиране на учредителни и текущи общи събрания на акционерите, изпълнение на всички задължения към българската регулаторна институция, съдебни регистрации.

Наред с това сме консултирали проспектите за публично предлагане на акции на редица други публични компании.

 

Публични дружества и емитенти на финансови инструменти

В продължение на години осигуряваме правни съвети във връзка с инвестиционните начинания и портфейлните инвестиции на наши редовни клиенти, като „Еврохолд България АД” и др. Решаваме разнообразни юридически проблеми относно сделки с ценни книжа и активи на консултираните от нас приватизирани компании и текущите управленски решения в тях.

По възлагане на „ИНГ Банк Н.В.” – клон София адвокатското дружество беше ангажирано с изготвянето на проспекти и всички юридически аспекти на емитирането на облигации на „Петрол” АД и „Евробанк” АД и въвеждането им за търговия на Българска фондова борса-София АД. Консултираме и юридически елементи, свързани публичното предлагане на ценни книжа, осъществено от „Енемона” АД, както и въпроси по повод облигационните емисии на „Етропал” АД, „Евролийз ауто” АД, „Еврохолд България” АД.

ЕНЕРГИЕН СЕКТОР

Дружеството е оказвало правно съдействие при текущата дейност и процесуално представителство по вътрешни и международни дела на много предприятия в енергийния сектор, като „Национална електрическа компания“ ЕАД, „Булгаргаз“ ЕАД, „ЧЕЗ Електро България“ АД, ТЕЦ Русе” АД и др.

 

Постоянни клиенти на дружеството са предприятия от сектора на възобновяемите енергийни източници, на които оказваме услуги, свързани с производствената им дейност, конструирането на паркове, процесуално представителство.

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ. НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Нашият екип натрупа ценен опит в работата си по инвестиционни проекти от различен характер.

Комплексно обслужване на инвестиции в недвижими имоти

Бурното развитие на българския пазар на недвижими имоти и сектора строителство изведе тези области като едни от приоритетните в дейността ни.

Дружеството ни обслужва проекти в недвижими имоти и строителство в страната на гръцки, шведски, холандски, английски и други инвеститори, като ги съпътства в целия процес от учредяване на местна компания, избор и закупуване на терени, отношения с банки по финансиране на проекта, всички етапи на строителния процес, включително правното обслужване на последващите продажби на обекти от вилни селища и др. построени обекти.

Предоставяме на клиентите си пълно юридическо обслужване във връзка с инвестиции в недвижими имоти, което включва:

 • консултиране относно текущите тенденции на пазара на офис-имоти, бизнес-паркове, логистични и индустриални зони, жилища и ваканционни селища, планиране на дългосрочни инвестиции, изследване на пазарни сегменти;
 • гъвкави инвестиционни решения с оптимален данъчен ефект и избор на подходяща схема на финансиране;
 • изследване на юридическата история и текущия правен статут на недвижими имоти;
 • посредничество при сключване на сделки с недвижими имоти;
 • изготвяне на документация във връзка с всички етапи на строителния процес и осъществяване на сделки с недвижими имоти;
 • учредяване на юридически лица за осъществяване на отделни инвестиционни проекти и представителство пред органи на държавната и местна власт, потенциални съконтрагенти и заинтересувани трети лица,
 • стратегии за дългосрочно отдаване под наем и други форми на използване на недвижими имоти и управление на недвижими имоти;
 • юридически услуги във връзка с използване на недвижими имоти в затворени комплекси;
 • учредяване и консултиране на акционерни дружества със специална инвестиционна цел, секюритизиращи недвижими имоти, посредничество за установяване на делови отношения с институционални инвеститори.

Дружеството подпомага инвеститорите при решаване на правни проблеми, които възникват в процеса на проектиране и изграждане на ваканционни комплекси, жилищни и комплекси от затворен тип, включително при създаването на правна рамка на дейността по производство и доставка на топлинна енергия за топлоснабдяването и климатизацията на такива комплекси.

Правно обслужване на управлението на недвижими имоти

Акцент в работата ни с недвижими имоти е консултирането на работата на компании, които предоставят на чуждестранни и български клиенти пълен пакет услуги, свързани с посредничество при сделки с недвижими имоти – оценки, придобиване, проектиране и строителство, управление на имотите, представителство на собствениците пред трети лица, стратегии за излизане от инвестициите.

Друг важен аспект в дейността ни в тази област е правното обслужване и консултиране на управлението на големи търговско-развлекателни комплекси МОЛ-ове, които придобиват все по-голяма популярност в България през последните години. В тази връзка дружеството е предоставяло консултации на един от най-старите търговски комплекси ЦУМ-София, осъществявало е процесуално представителство на „Централни Хали” АД, София и е консултирало понастоящем управлението на дейността и отношенията с наематели на търговски обекти на „Сентрал МОЛ”, Велико Търново.

Royal Dutch Shell

В продължение на години дружеството е подпомагало инвестиционните проекти на компанията Royal Dutch Shell в България, сред които:

Успешно реализираните проекти по разширяване на мрежата от бензиностанции на „Шел България” ЕАД, в които сме осъществили цялостните правни анализи на документацията, подпомагали сме клиента ни в процеса на преговорите и при изготвянето на договорите:

 • в сделката по изкупуване на предприятието на „Амоко България” от „Шел България” ЕАД;
 • в сделката по изкупуване на веригата бензиностанции на „Литекс комерс” ООД от „Шел България” ЕАД;
 • в други сделки по придобиване на отделни парцели за изграждане на бензиностанции, както и по придобиване на вече построени или в процес на строеж бензиностанции;

Учредяването на второ дружество на Royal Dutch Shell в България – „Шел Газ България” ЕАД, правната подготовка по стартиране на дейността му в България и създаването на търговската му мрежа в страната;

Осигуряване на цялостното правно обслужване на търговската дейност на „Шел Газ България” ЕАД (преименувано на „Витогаз България” ЕАД, а понастоящем „Ви-газ България“ ЕАД) от процеса на учредяването му и понастоящем след промяната на едноличния му собственик;

Инвестиционният проект по изграждане и пускане в експлоатация на газопълначния завод на „Шел Газ България“ ЕАД.

При продажбата на акциите на Royal Dutch Shell от капитала на Шел Газ България ЕАД на групата Рубис участвахме като консултант на дружеството и на Royal Dutch Shell. След промяната в контрола на дружеството новият му едноличен собственик се довери отново на адвокатското дружество, което продължи да осъществява правно обслужване на „Витогаз България” ЕАД (понастоящем „Ви-газ България“ ЕАД).

СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ

Консултации във връзка с портфейлни инвестиции

В хода на инвестиционната дейност на постоянните ни клиенти, като „Индустриален капитал холдинг” АД, „Еврохолд България” АД и други, текущо предоставяме юридически консултации при формиране и оптимизиране на техните портфейли от финансови инструменти и при решаване на множество проблеми, свързани с промяната на собствеността и управлението в компаниите.

 

Сливания и придобивания

В исторически план дружеството е участвало в преговорите и е консултирало договорите по редица успешно приключили приватизационни сделки.

Понастоящем екипът ни постоянно консултира и подпомага своите клиенти – частни и публични компании в страната и чужбина при изкупуване на дялове, придобиване на компании и вливания и сливания, цялостно структуриране на транзакциите, като предлага най-благоприятен данъчен ефект за клиента.

Адвокатското дружество предоставя услуги по изготвяне на пълни и ограничени правни анализи като предварително стъпка към структуриране на сделки по придобиване на контрол в търговски дружества. През годините сме работили по правни анализи на финансови и нефинансови компании от различни икономически сектори – инвестиционни услуги, застраховане, IT услуги, платежни услуги, бизнес консултиране, транспорт, недвижими имоти.

 

В хода на сделки по сливания и придобивания подпомагаме клиентите при изработване на акционерни споразумения, съобразени с техните конкретни изисквания с цел създаване на надеждна и дългосрочна рамка на бизнес отношенията между акционерите и успешното развитие на инвестициите в компаниите.

През 2019 и 2020 г. дружеството оказа правно съдействие при вливането на „Експрес банк“ АД в „Банка ДСК“ АД, както и при вливането на „Експрес факторинг“ ЕООД в „Банка ДСК“ АД.

 

Извършихме правен анализ на документацията и участвахме във всички етапи на преговорите, и изготвяне на договорите по изкупуване на веригата бензиностанции на „Литекс комерс” ООД от „Шел България” ЕАД.

 

Нашето дружество консултира сделката, с която холандската компания „Стичтинг Тайгрейн”, част от групата „Рубис”, придоби 100 % капитала на „Шел Газ България” АД като част от сделка за придобиване на бизнеса с газ и газови продукти на групата Royal Dutch Shell в пет европейски държави.

Консултирахме „Еврохолд България” АД при придобиване на мажоритарен дял в инвестиционния посредник „Евро-финанс” АД.

 

Адвокатското дружество извърши юридическата част от структурирането и приключването на сделки по придобивания на мрежа от дистрибутори на автомобили в България, между които: изкупуване от страна на наши клиенти на изключителния дистрибутор за България на автомобили с марката Сааб; придобиването на контролна квота в дистрибутори на автомобили Нисан, Рено, Опел и Шевролет.

 

Консултирали сме придобиването от страна на „Еврохолд България“ АД на „Аксон рент-а-кар“ ЕООД - изключителен франчайзингов партньор на Budget Rent A Car за територията на България.

Дружеството консултира продавача по сделката за прехвърлянето на предприятието, което бутилира минералната вода от извор Банкя, на групата „Кока Кола”.

 

Членове на екипа ни консултираха и редица въпроси, свързани с едно от първите в България сливания на публична и частна компания при спазване на всички изисквания на регулиращите сделката Комисия за финансов надзор и Комисия за защита на конкуренцията.

 

Членове на екипа ни консултираха сделка по прехвърляне на всички акции на кипърска компания, която чрез своя дъщерна компания притежава и управлява бизнес-сгради с идеална локация в София.

 

Нашето дружество консултира придобиването от страна на „Еврохолд България” АД и на „Евроинс иншурънс груп” ЕАД на контролни пакети акции в застрахователно дружество Аситранс, Румъния (S.C. “Asitrans Asigurari” S.A.) и в Аситранс Лизинг, Румъния (S.C. “Asitrans Leasing” S.A.), контролен пакет акции в застрахователното дружество Макошпед, Македония (“Macosped Osiguruvanje”), както и миноритарен пакет акции в застрахователното дружество Таково, Сърбия (“Takovo Osiguranje”). Дружеството ни извършва ограничени правни анализи и на други компании от региона на Балканския полуостров в хода на осъществяване на инвестиционната стратегия на „Еврохолд България” АД и „Евроинс иншурънс груп” ЕАД.

ДАНЪЧНО ПРАВО

Адвокатското дружество консултира клиенти във връзка с данъчните ефекти както от осъществяваната от тях основна дейност, така и в резултат на конкретни планирани сделки по придобиване на недвижими имоти, инвестиции, дялове и акции в търговски дружества.

Многогодишен и богат е опитът на адвокатите ни по защита на правата на клиентите ни - търговски дружества и физически лица - при извършването от Националната агенция по приходите и Националния осигурителен институт по отношение на тях на проверки и ревизии по Закона за данък върху добавената стойност, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данъците върху доходите на физическите лица и Кодекса за социално осигуряване, както в хода на самите производства пред съответните компетентни органи, така и при обжалване на актовете им по административен и съдебен ред.

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Дружеството осигурява обслужване на текущата дейност на компании от ИТ-сектора, а по отделни въпроси – и на компании, които управляват социални мрежи.

ТЪРГОВСКИ ВЕРИГИ И ОН-ЛАЙН ТЪРГОВИЯ

Дружеството оказва правни услуги – консултации и процесуално представителство на търговски вериги като тази на „Метро кеш енд кери България“ ЕООД, както и на предприятия за он-лайн търговия като OLX.

СПЕЦИАЛНА ПРОДУКЦИЯ

Дружеството предоставя правни услуги на предприятия-производители и търговци на специална продукция, като „Кинтекс“ ЕАД

СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ПРЕРАБОТВАЩА ИНДУСТРИЯ

Постоянни клиенти на дружеството са земеделски производители и предприятия от хранително-вкусовата индустрия като „Папас олио“ АД, на които се оказват услуги при изкупуване на предприятия на земеделски производители, сключване и изпълнение на договори за аренда и наем на земеделски земи, сключване и изпълнение на договори за изкупуване на земеделска продукция, процесуално представителство.

МЕДИИ И РЕКЛАМА

Рекламният и медиен пазар представлява друга област, в която ние консултираме клиенти на постоянна основа. В процеса на дългосрочната ни работа с утвърдени рекламни и медиа агенции, които обслужват едни от най-големите рекламодатели на българския пазар, сме придобили богат опит в специфичните проблеми на всички сфери на рекламния бизнес – разпределяне на рекламни бюджети, реклама в електронни и печатни медии, външна реклама, представителство при продажба на рекламно време на световни телевизионни канали в България. Наши постоянни клиенти са „Зенит адвертайзинг енд комюникейшънс” АД, „Чап Медия” АД, „ЗАК Аутдор” ООД, „Джой Аутдор ООД, „Импресия 2000” ООД, „Дрейв” ООД, „Медиа груп” ООД.

Предмет на ежедневната ни консултантска дейност е контрол за законосъобразност на цялостни рекламни кампании и съответствието им с изискванията на регулаторните институции, преговори и юридическо оформяне на отношенията с клиенти-рекламодатели и медии, свързани с цялостно рекламно обслужване и разпределяне на рекламни бюджети, закупуване на рекламни площи в печатни медии, наемане на рекламни съоръжения, закупуване на рекламно време и СРР-сделки с телевизионни и други електронни медии, изготвяне на всички други видове договори за спонсорство и реклама.

Консултирали сме от учредяването и регистрацията му през създаване на цялата правна рамка на дейността му, като изготвяне на договори, правила за провеждане на конкурси и различни медийни събития и др. на лицензирания издател за България на списанията HFM и Мадам Фигаро.

СПОРТНО ОБОРУДВАНЕ

Дружеството представя на постоянна основа правни услуги, свързани с правната структура, дейността, и процесуалното представителство на „Уолтопия“ АД, което e световен лидер в производството на стени за катерене, въжени съоръжения и др.

АВТОРСКИ ПРАВА

Адвокатското дружество разработи и периодично актуализира пълната договорна рамка на правоотношенията на наши клиенти – издатели с носителите на авторски права върху литературни и художествени произведения.

ТЪРГОВСКО ПРАВО

Общо търговско право

Клиенти на адвокатското дружество са предимно корпоративни клиенти. Те ползват услугите ни още от момента на избора на правноорганизационната форма на техния бизнес. В зависимост от правния режим в различните юрисдикции на чуждестранните ни клиенти подготвяме двуезични версии на пълната документация за учредяването на различни видове юридически лица. При необходимост консултираме структурирането на управлението и търговската дейност на клиентите ни чрез юридическо обособяване на прокуристи, пълномощници, търговски представители и детайлно определяне на техните функции.

След приемането на България в Европейския съюз заедно с клиентите ни избираме подходяща за търговския им профил форма на извършване на търговска дейност извън страната в държави-членки на Европейския съюз – чрез клон или на принципа на свободно предоставяне на услуги.

Адвокати от дружеството участват активно при изготвянето на законопроект за нова дружествена форма, подходяща за старт-ъп компании – дружество с променлив капитал.

 

Специални регулаторни режими

Акцент в работата ни е обслужването на дружества със специален лицензионен (разрешителен) режим – банки, публични дружества и емитенти, застрахователни дружества, инвестиционни посредници, дружества със специална инвестиционна цел, но също така консултираме и много затворени компании. В ежедневната ни дейност организираме провеждането на общи събрания на акционерите и облигационерите, изработваме корпоративни документи, подходящи за интересите на клиентите ни съобразно статута им на мажоритарни собственици на капитала или миноритарни акционери и съдружници. Предлагаме подходящи механизми за управление и контрол в зависимост от притежаваното процентно участие в капитала. В съответствие с конкретния случай и предоставения ни мандат водим преговори и консултираме придобиването на определени пакети акции/дялове в търговски дружества или предлагаме на клиентите ни защитни стратегии срещу разводняване на капиталовата им квота. Извършваме всички действия, свързани с разнообразните процедури за изменение на капитала на търговски дружества. Във всеки случай следим за изпълнението на всички регулаторни процедури и получаването на всякакви лицензи, предварителни разрешения и уведомления, изискуеми съгласно специалните закони.

ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА И АНТИМОНОПОЛНО ПРАВО

Адвокатско дружество „Калайджиев и Георгиев” има сериозен практически опит и в областта на антимонополното право и защитата на конкуренцията, както и участва в сътрудничество с неправителствени организации във връзка с публикации на тема конкурентно право и монополи.

Наши консултанти обосноваха пред Комисията за защита на конкуренцията липсата на концентрация по смисъла на Закона за защита на конкуренцията при едно от първите сливания в България с участието на публично дружество между „Еврохолд” АД и „Старком холдинг” АД. Успешно сме защитавали позицията за липса на концентрация и за други наши клиенти като например „Силома” АД.

В случаите на концентрация на стопанска дейност предлагаме пълно юридическо обслужване на процеса по получаване на разрешение за концентрация от Комисията за защита на конкуренцията, включително специфики на промяната в икономическия контрол, подбор на съществената икономическа информация, анализ на групите на придобиващото и придобиваното предприятие, определяне на релевантните пазари, на които оперират участниците в концентрацията, изчисление на пазарните дялове и оборотите, обосноваване на отсъствие на неблагопрятен ефект на концентрацията върху ефективната конкуренция.

Защитаваме правата на наши клиенти с господстващо положение в определен пазарен сегмент, като например издателство „Просвета София” АД, пред Комисията за защита на конкуренцията. Консултираме клиентите ни с развита дистрибуторска мрежа като „Витогаз България” ЕАД за съответствието на дистрибуторските им договори с допустимите норми и практики на лоялно пазарно поведение. Периодично коментираме с клиентите ни от производствения сектор техните бизнес планове с оглед недопускането на действия, които могат да бъдат квалифицирани като забранени споразумения, решения и съгласувани практики. В случаи на нелоялна конкуренция нееднократно сме сезирали Комисията за защита на конкуренцията за незаконосъобразни действия на конкуренти на „Шел България” ЕАД, „Шел Газ България” АД (сега “Ви-газ България” ЕАД), „Ай Ен Джи пенсионно осигурително дружество” ЕАД, „Просвета-София” АД, съответно поемаме тяхната защита пред Комисията при производства, инициирани от техни конкуренти, както и при обжалване на решенията на Комисията за защита на конкуренцията пред българския съд.

МЕДИАЦИЯ И АРБИТРАЖ

Дружеството осигурява правно съдействие при водене на преговори и доброволно разрешаване на спорове, както и при местни и международни арбитражни производства. Управляващият съдружник проф. д.ю.н. Ангел Калайджиев е арбитър в международния център за уреждане на инвестиционни спорове (ICSID) – Вашингтон, и заместник-председател на Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата и арбитър към същия арбитраж.

ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В ИСКОВИ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА

Работата с постоянните ни клиенти ни изправя пред необходимост да осигурим защитата на интересите им пред съда, както и в изпълнителни производства. Затова дружеството винаги е разчитало на сериозния процесуален опит на адвокатите от нашия екип и специализацията им по видове дела.

 

Банкови дела

Нашите адвокати защитават сериозни правни интереси на „УниКредит Булбанк” АД, „Търговска банка Д” АД, „ИНГ Банк Н.В.” – клон София, „Райфайзенбанк България” ЕАД, както по типични за дейността им дела относно кредити, обезпечения, специфични банкови операции, така и по дела от вещноправен характер и от специфични правни области, като защита срещу дискриминация.

 

Застрахователни дела

В дългогодишната ни работа със „Застрахователно дружество Евро инс” АД наши адвокати се явяват по дела с голям материален интерес във връзка със сключени застраховки и спорни претенции за изплащане на застрахователни обезщетения. Същевременно практиката ни в тази област е причина да бъдем търсени за съдебна защита от клиенти, претендиращи заплащане на обезщетения от други застрахователни компании при големи щети по имуществени застраховки, карго застраховки, застраховки на специфични финансови рискове, застраховки на професионални отговорности, задължителна застраховка „Гражданска отговорност” и други застраховки.

 

Търговски дела

Наред с дружества от финансовия сектор, представляваме в съдебни, арбитражни и изпълнителни производства и редица други местни и чуждестранни компании, предимно в дела по вещноправни, облигационни и търговски спорове. Сред тях са „Шел България” ЕАД, „Витогаз България” ЕАД, „Юръпиън кънвърджънс пропърти кампъни България”, „Папас олио“ АД, „Уолтопия“ АД, „Метро кеш енд кери България“ ЕООД, „Кинтекс“ ЕАД.

Дружеството ни е ангажирано и с изпълнителни производства за събиране на вземания на „Витогаз България” ЕАД, ИНГ Банк-клон София, УниКредитБулбанк АД и др.

 

Административни дела и наказателни постановления

Адвокатското дружество разполага с изявени специалисти в областта на административното право и обществените поръчки. Нееднократно сме обжалвали незаконосъобразни актове в административни процедури, свързани с далекосъобщителната и радиотелевизионната дейност, както и енергетиката.

Отделен аспект на процесуалната ни дейност е обжалването на наказателни постановления, издавани от регулаторни държавни органи като Комисията за финансов надзор, Комисията за защита на потребителите, Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” и други регулаторни органи, както и процесуално представителство пред Комисията за защита на конкуренцията и впоследствие пред Върховния административен съд при обжалване на нейни решения.

НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, ОЗДРАВЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА И ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА КРЕДИТОРИ

Дружеството на постоянна основа представлява и защитава интересите на местни и чуждестранни кредитори в производства по несъстоятелност, включително в производството по несъстоятелност на „Корпоративна търговска банка“ АД.

 

Съдружници от дружеството участваха в процеса по прекратяване на производството по несъстоятелност и оздравяването на „Нова Плама” АД, Плевен, както и осъществиха правно съдействие за възстановяване на нормалната дейност на рафинерията.

 

Съдружници от дружеството изготвиха оздравителния план на „Стомана” АД, Перник и оказаха необходимото правно съдействие за привеждането му в изпълнение, участваха във всички етапи на производството по несъстоятелност на дружеството, включително и по прекратяването му с приемането и утвърждаването на оздравителния план, както и в редица данъчни и други съдебни дела на дружеството със значителен материален интерес.

 

Дружеството е представлявало и интересите на редица компании в качеството им на кредитори в производства по несъстоятелност, сред които „Шел България” ЕАД, Националната агенция за въздушен контрол на Италия (E.N.A.V.) в производството по несъстоятелност на българския държавен авиооператор „БГА Балкан”. Представлявали сме и други банки– кредитори в производства по несъстоятелност на техни длъжници – „ТСБ Банк” АД, „Си Банк” АД, „ИНГ Банк–Н.В.” – Клон София.