Ангел Симеонов Калайджиев

Управляващ съдружник

angel kalaidjiev profile pic

Ангел Симеонов Калайджиев

Управляващ съдружник

email
angel.kalaidjiev@kgm-law.com
translation
английски, френски, руски

образование:

Завършил Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Юридически факултет, магистър по право - 1984 г.; Положил теоретико-практически изпит– 1985 г.

Специализирал гражданско и търговско право в Университета “Сока”, Токио, Япония (1986-1987 г.);

Защитил е дисертация на тема “Договорът за поръчителство”, доктор по право - 1990 г.;

Бил е на специализация по стипендия “Джон Маршал” в Юридическия факултет на Университета в гр. Колумбия, Мисури, САЩ (1991 - 1992 г.);

Участвал е на два семинара по финансови сделки, организирани от Международния валутен фонд във Виена, Австрия - 1996 г. и 1998 г.

Придобива научната степен “доктор на юридическите науки” с дисертационен труд “Безкасовото плащане” - 2001 г.

ПРАКТИКУВАНИ ОБЛАСТИ:

търговско право; облигационно право; ценни книжа; банки и банково право; сливания и придобивания; международно търговско и корпоративно право; смесени дружества; чуждестранни инвестиции; приватизация.

ПРЕДИШЕН ОПИТ:

 • 2000 – и днес
  Участвал е в международни арбитражни производства като арбитър и като експерт по българското законодателство към множество арбитражи като Международния арбитражен съд при Международната търговска камара в Париж, Международния център за уреждане на инвестиционни спорове към Световната банка, Международния арбитражен център във Виена, както и като експерт по българското право в международни съдебни производства във Великобритания, Нидерландия, пред регулатора за защита на лични данни на Ирландия
 • 1995 - 2006
  Участвал е в експертни екипи, организирани от IRIS, МSI, Центъра за изследване на демокрацията, Българска стопанска камара и Занятчийска камара-Кобленц, Германия, Българската народна банка, Комисията за финансов надзор, Министерството на финансите, за създаване на следните закони
  • Закон за особените залози (1995-1996 г.), Закон за банките и кредитното дело (1997 г.), Закон за малките и средни предприятия (1998 г.), Закон за публичното предлагане на ценни книжа (1999 г.), Закон за занаятите (2001 г.), Закон за електронния документ и електронния подпис (2001 г.), Закон за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежните системи (2004 г.), Закон за адвокатурата (2004 г.), Кодекс за застраховането (2005 г.), Закон за електронната търговия (2006 г.), Закон за търговския регистър (2006 г.), Закон за договорите за финансово обезпечение (2006 г.).
 • 1995 - 2005
  Народно събрание
  Eксперт към Комисията по икономическа политика
  • Участвал в обсъждането и приемането на всички законопроекти, които са били разпределени на комисия;
 • 2000 - 2001
  Агенция за приватизация
  Консултирал е Агенцията за приватизация по изпълнението на няколко големи приватизационни договори
 • 1997-1998
  Министерство на правосъдието
  Консултирал е Министерството на правосъдието по договор на ФАР № 96-0431.00 относно ценни книжа, банково право и проекта за нов Валутен закон;
 • 1997
  Министерство на финансите
  Член на българската делегация от страна на Министерството на финансите в подкомисията по финансовите услуги в Брюксел, Белгия, във връзка с присъединяването на България в Европейския съюз
 • 1996
  Министерство на икономиката
  Участвал е в преговорите за присъединяване на България в Световната търговска организация от страна на Министерството на икономиката в областта на финансовите услуги
 • 1993 - 1995
  Министерство на финансите
  Главно управление “Митници”- Юридически съветник

ПОНАСТОЯЩЕМ:

завежда сектори:

Търговски сделки

Банково право

Облигационно право

Чуждестранни инвестиции

Ценни книжа

Сливания и придобивания